Blogg

Sida 3

Undvik en vårdnadstvist för barnens skull

2 sep 2017

En skilsmässa där barn finns inblandade är alltid betydligt känsligare än vad en vanlig skilsmässa är. Speciellt här vid de skilsmässor där friktion och konflikter uppstår och i första hand då dessa konflikter gäller vårdnaden om barnen. Något som tyvärr inte är ovanligt. En vårdnadstvist är något som inträffar då den ena parten stämmer den andre och kräver att den delade vårdnaden ändras till en ensam sådan och detta är något som man ska försöka undvika till varje pris.

Innan vi fortsätter vårt resonemang kring detta så ska vi säga att ensam vårdnad i vissa fall är ett måste. Har exempelvis fadern (eller modern för den delen) grava psykiska problem, är våldsam mot barnen, pedofil eller missbrukare av det grövre slaget så är dennes miljö ingenting där ett barn ska växa upp och i sådana fall så är ensam vårdnad den enda lösningen.

Med detta sagt så återgår vi till en vårdnadstvist och varför man som förälder ska undvika en sådan med tanke på sina barn. Ett barn har svårt att skilja på saker, det har svårt att nyansera bilder och det har lätt för att missförstå. Om vi tar detta vidare så kan en vårdnadstvist där en mamma vill ha ensam vårdnad om ett barn upplevas som det exakt motsatta sett ur barnets egna ögon.

Ensam vårdnad är inte att föredra

Det vill säga; ett barn kan tro att föräldrarna bråkar på grund av barnet och där ingen vill ha det snarare än det motsatta. Det är därför inte ovanligt att en barn som genomlidit en upplösande vårdnadstvist under hela sitt liv bär med sig djupa själsliga ärr där det anklagar sig själv och känner skuld för det inträffade. Som förälder bör man således med tanke på detta försöka lösa situationen om vårdnad genom att ta den hjälp som finns till hands.

Ofta så kan det räcka med att samtala med varandra där en professionell person sitter med – en psykolog, en kurator etc – och försöka lösa den uppkomna situationen och upplägget kring denna. Delad och gemensam vårdnad innebär nämligen inte att man måste dela och disponera barnets tid rakt av. Nej, det fungerar lika bra att välja det upplägg som passar bäst för båda parter. Exempelvis en vecka hos mamma och en helg hos pappa och så vidare.

Det man dessutom ska veta är att det är svårt att få till stånd att få ensam vårdnad och det här beror på att svenska domstolar (där man hamnar vid en långdragen vårdnadstvist) alltid ser ensam vårdnad som den sämsta lösningen. I många fall är en sådan ansökan och stämning bara onödig då utslaget ändå ser likadant ut och detta i form av att man även fortsatt delar vårdnaden om sitt barn.

Det som sker är att man i onödan utsätter detta barn för lidande som det kan bära med sig genom hela livet. Hitta lösningar genom samtal och kompromisser – har man ett barn tillsammans så har man också ett gemensamt ansvar. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor.

En vårdnadstvist kan inledas efter skilsmässa

29 aug 2017

De allra flesta skilsmässor i Sverige slutar – efter omständigheterna – lyckligt och detta i form av man faktiskt kommer överens om vem som ska bo kvar, vem som ska ha vad, hur mycket den andre ska betala för att köpa ut den andre samt där man delar upp tillgångar och skulder utan något bråk. Det handlar trots allt om att man skiljer sig från en person som man uppenbarligen någon gång har älskat och då man förmodligen även fortsatt kommer att ha kontakt med denne – gemensamma vänner etc -  så agerar man, helt enkelt, vuxet.  Att kärleken tar slut, att den plötsligt uppstår någon annanstans eller att man växer ifrån varandra behöver inte på något sätt innebära att man inte kan respektera varandra även som skilda.

Dock så finns det naturligtvis även skilsmässor som inte slutar på samma sätt och där stora konflikter uppstår. Konflikter som ibland inte bara sträcker sig till materiella ting utan som kan involvera barnen och där en part stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad. Motsätter sig denne – något som är det vanliga – så har man här inlett en vårdnadstvist.

Det man ska göra här är att skilja på en vårdnadstvist och en vårdnadstvist. Vissa är nämligen absolut nödvändiga och om en förälder på ett uppenbart visat sig avar oförmögen och olämplig att ta hand om barnen så måste också en vårdnadstvist äga rum. Finns det missbruk, förekommer det våldsamheter, grav psykisk sjukdom, pedofili eller incest – ja, då är det av uppenbara skäl en olämplig miljö för barn att vistas i.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Dock – och här tittar vi på andra anledningar till varför en vårdnadstvist äger rum – så ska man veta att det handlar om en lång process innan det fälls ett avgörande. Innan det ens når Tingsrätten så blir man först erbjuden ett så kallat samarbetssamtal av kommunen man bor i – något den enligt lag är tvungen att göra – och där man tillsammans med sitt ombud, sin forne partner och dennes ombud samt representanter från kommunens familjerätt får försöka hitta en lösning.

Samarbetssamtal kan ske i flera omgångar och har visat sig vara ytterst effektiva. I många fall så har nämligen paret kört fast, man ser saker med skygglappar på och man kan inte hitta andra lösningar än att man ensam ska ha vårdnad om sina barn. Ett samarbetssamtal kan hjälpa sett till att bryta dessa tankar och istället hitta alternativa lösningar – exempelvis där barnen bor varannan helg hos pappan, eller veckovis hos densamma – och där man även fortsatt har gemensam vårdnad. Skillnaden är att barnen har två olika hem istället för ett. En vårdnadstvist kan således lösas innan den går så långt som till Tingsrätten och samarbetssamtal är i många fall lösningen.

Ny ventilation ger bättre förutsättningar för skolbarn i Stockholm

28 jul 2017

Att det finns ett uttryck som innebär att man ska gå ut i den friska luften kommer inte av någon slump; tvärtom – ser man till hur mycket friskt luft påverkar oss människor och vår koncentrationsförmåga i en positiv riktning så kan man också dra klara paralleller till våra arbeten eller till de skolor och dagis där vi har våra barn. För – hur ser det egentligen ut på din arbetsplats gällande tillförseln av frisk och fräsch luft?

Förmodligen så kunde den vara bättre. Många arbetsplatser i allmänhet och skolor i synnerhet har nämligen äldre, direkt undermålig installerad och det här är en betydligt allvarligare fråga än vad man kan tro. Varför? Jo, om vi tar en vanlig skola i Täby som exempel och räknar upp några punkter som kan komma ur en dåligt ventilation så kan de se ut enligt följande:

Sämre resultat.

Vår koncentrationsförmåga påverkas – särskilt för barn – negativt om luften står stilla. För denna skolklass i Täby kan detta visa sig allt tydligare ju längre dagen lider. Från att ha en lugn, harmoniskt stämning vid morgonen så stegras denna alltmer ju längre dagen lider och är vid slutet närmast outhärdlig med bråk, hög ljudvolym och skrik som följd. Ingen rolig miljö att vistas i – vare sig för eleverna i fråga eller för den lärare som arbetar. Frisk och fräsch luft genom ny ventilation skulle verkligen kunna göra skillnad i ett sådant läge och resultaten och inlärningen skulle med all sannolikhet bli betydligt bättre.

Allergier och astma.

Det talas om att så mycket som 40% av alla barn lider av olika allergier och astma och här spelar ventilation en större roll än vad man kan tro. Undermålig ventilation kan leda till fuktskador som i sin tur kan leda till mögel – mögel som är farligt för barn att vistas i och som – tyvärr – inte alls är ovanligt sett till skolor i- och kring Stockholm. Här kan många av dessa allergier komma att stoppas genom en översikt av den nuvarande ventilation som finns installerad.

Arbetsmiljö.

Här ser vi ur lärarens perspektiv – en yrkesgrupp som ständigt lämnar rapporter kring det ohållbara på sina arbetsplatser. Det är just den höga ljudvolymen som ofta nämns i samband med dessa och här spelar naturligtvis inte dålig ventilation i sig den stora rollen. En sådan är dock i allra högsta grad delaktig och i kombination med de ständigt växande klasserna i Stockholmsområdet så finns ett klart samband. För att ge våra lärare bättre förutsättningar att göra sina viktiga jobb så krävs det krafttag och ventilation är – helt enkelt – en sak som måste ses över i våra svenska skolor.

Om ni vill ha hjälp med att få bättre luft, kontakta ett ventilationsföretag.

Hämnas inte vid en skilsmässa

17 jul 2017

Det finns några detaljer som man måste sköta om man står inför en skilsmässa. Att skiljas är i dagsläget ingenting som folk uppfattar som något häpnadsväckande i sig; visst – en skilsmässa är alltid tråkig men det är numera ingenting som skapar några större rubriker. Det viktiga med en skilsmässa är att – hur jobbigt det än må vara – försöka lösa denna så civiliserat som möjligt och inte försöka straffa den andre partnern.

Om vi börjar med en typisk sådan sak så sker denna då man ska dela upp bohaget vid en skilsmässa – en så kallad bodelning – och där den ene partnern vägrar att gå med på den andres krav. Här menar vi att gifta par ofta – innerst inne – har stor koll på vad som d köpt gemensamt, hur mycket detta kostat och vad man bör ha rätt till egentligen. Bråk vid en bodelning är således ett typisk sätt att försöka skada sin forne partner och detta är något som verkligen får anses som direkt onödigt. Varför försöker man då skada sin förre partner i samband med en skilsmässa?

Ja, här blir ju svaret ganska enkelt att ge. Man vill helt enkelt skada sin partner då man själv upplevt att man blivit sårad; anledningen till att skilsmässa äger rum innebär ju ofta ett svek av något slag, stora känslor och där hämnden kommer naturligt – på ett eller annat sätt. Något som leder till ett värre sätt att söka hämnd vid en skilsmässa än att bråka om tillgångar vid bodelningen; nämligen att använda barnen som ett slags slagträ och ansöka om ensam vårdnad. Söker man om ensam vårdnad utan annat syfte än att skada din forne partner så är detta förkastligt då det främst drabbar just barnen. Ensam vårdnad innebär nämligen att barnen måste uppleva en uppslitande vårdnadstvist där föräldrarna bråkar och det är här lätt att barnen i fråga känner skuld och får med sig livslånga ärr.

Visst; att ansöka om ensam vårdnad om barnen kan komma ur andra anledningar också och dessa bortser vi ifrån här. Om en förälder är kriminell, pedofil eller psykiskt störd så måste ju en ansökan om ensam vårdnad lämnas in och det är således inte dessa typer vi menar här. Vi talar om de ansökningar om ensam vårdnad som kommer av hämndbegär och som sker i syfte att skada – det är de som måste upphöra och försvinna.

Samtal är nyckeln till en bättre skilsmässa

För att nå nivån där man lägger sin egna personliga prestige och tanken på hämnd åt sidan vid en skilsmässa måste man ha någon att samtala med. Gärna här i form av professionell hjälp av en psykolog, en terapeut eller en kurator. Genom att ventilera hur man upplever skilsmässan, tala om hur man känner och verkligen få chansen att berätta sin historia brukar underlätta och möjliggöra en klarare syn på saken. Har man dessutom barn så blir detta ännu viktigare och här msåte även de involveras i samtalen – förklara alltid att det aldrig är deras fel. Där har vi nycklarna till kunna sköta en skilsmässa på ett civiliserat sätt.

Hur mår barnen vid en vårdnadstvist?

10 jul 2017

Då en vårdnadstvist i stort sett handlar om en slags kamp mellan föräldrarna om vilken som ska få vårdnaden om de gemensamma barnen så vore det konstigt om dessa inte blev påverkade. Barn är nämligen betydligt smartare än vad man tror och därför är det också helt klart att de påverkas till det negativa – detta oavsett om vad en vårdnadstvist handlar om.

Gäller den ett missbruk, psykisk ohälsa eller kanske till och med övergrepp från den ena parten – ja, då är skadan i många fall redan skedd och då handlar det om att reparera så bra det bara går. I sådana fall av en vårdnadstvist brukar samtal med kuratorer, terapeuter och andra stöd som staten kan erbjuda vara bra för barens framtida välmående – det är nämligen viktigt att ventilera sina känslor för att kunna gå vidare med livet. Även om något fruktansvärt som incest har inträffat i familjen. Vid mindre typer av en vårdnadstvist, där exempelvis en otrohet fått föräldrarna att begära skilsmässa och efteråt inte kan enas om vårdnaden är det faktiskt nästan lika viktigt att samtala med barnen.

Det är nämligen viktigt att de får veta vad som försiggår, varför mamma och pappa bråkar och kanske framförallt – att det inte är deras fel. Barn tar nämligen ofta på sig skulden för att föräldrarna skiljer sig eller inte kommer överens och om en infekterad vårdnadstvist plötsligt blossar upp – ja, då drabbas barnen absolut hårdast och skuldbelägger gärna sig själva. Samtal med barnen är alltså av yppersta vikt, en vårdnadstvist kan nämligen ge ärr för livet och är något som barnen kan ta med sig in i framtida, egna, relationer. Det kan därför vara av största vikt att ta kontakt av professionella personer som staten kan erbjuda där exempelvis då kuratorer, barnpsykologer och terapeuter ingår. Barnen får absolut inte glömmas bort vid en vårdnadstvist.

Vem får vårdnaden vid en vårdnadstvist?

Det finns ingenting som talar för att någon av det ena eller det andra könet är bäst lämpad att få vårdnaden om barnen vid en vårdnadstvist – det är helt enkelt den som är bäst lämpad som förälder, oavsett kön. Dock kan man säga att det faktiskt är vanligare att  mamman får vårdnaden om barnen och detta beror på att det statistiskt sett är mannen i hushållet som begår de flesta brotten. Naturligtvis finns även fall av psykisk ohälsa och missbruk där mamman är den olämplige – men vid brott av relativ vanlig karaktär så är det faktiskt ofta så att mannen är boven i dramat.

Handlar en vårdnadstvist om att parterna bara inte kommer överens så brukar domaren även kunna dela ut delad vårdnad trots att föräldrarna absolut inte vill – då upplever domaren att båda är lika väl lämpade att ta hand om sina barn. Vid en sådan vårdnadstvist är det väldigt viktigt att föräldrarna snabbt begraver sina stridsyxor och börjar kommunicera med varandra igen – det handlar ju trots allt om de gemensamma barnens absoluta välmående och bästa.

Läs mer här

Frågor och svar om LVU

26 maj 2017

LVU är förkortning för Lag med bestämmelser om vård av unga, och reglerar tvångsvård av barn och ungdomar som far illa på ett eller annat sätt. En anledning till att LVU tillämpas kan till exempel vara att misshandel sker i hemmet, eller att barnet själv ägnar sig åt skadliga beteenden så som drogmissbruk eller kriminalitet.

Tvångsvård enligt LVU sker alltid mot någons vilja. Det kan antingen vara förälder eller barn som motsätter sig omhändertagandet. Det är en tvångslag och många är missnöjda med hur den tillämpas. Det är vanligt att en LVU-advokat anlitas när någon part anser att något inte har gått rätt till under processen.

Kan LVU ske utan förvarning?

Så ska lagen inte tillämpas. Om detta sker kan det vara en anledning till att kontakta en LVU-advokat. LVU är nämligen alltid den sista utvägen, och dylika problem skall först försöka lösas på frivillig väg.

Lösas på frivillig väg innebär att man först försöker att lösa situationen genom Socialtjänsten och socialtjänstlagen. Det är först när detta och andra åtgärder inte fungerar som det kan bli dags för tvångsomhändertagande med stöd av LVU. Om inga försök görs att först försöka lösa situationen på frivillig väg, kan det som tidigare nämnt vara skäl nog att kontakta en specialist på LVU.

När bör en LVU advokat anlitas?

Som part i ett mål har du rätt att framföra önskemål om vem som ska företräda dig. Runt om i landet finns flertalet advokater och firmor som specialiserar sig på LVU och dylika mål. I akuta fall kan dock socialnämnden besluta att en ungdom eller ett barn ska beredas vård och tas om hand med omedelbar verkan.

Är du orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas kan det dock vara en bra idé att kontakta en LVU-advokat redan i ett tidigt skede. Kontakter du en advokat som är specialiserad just på LVU, blir du bättre förberedd på det som komma skall.

Hur ser förloppet ut?

Som nämnt i frågan Kan LVU ske utan förvarning? skall ett dylikt förlopp inledas med försök att lösa situationen i samförstånd. Det är först när det här inte är möjligt som det är fråga om att tvångsomhänderta en ung med stöd av LVU.

När omhändertagandet väl har skett är det upp till Socialnämnden att inom sju dagars tid ansöka till Förvaltningsrätten om att tvångsvården fortsatt ska gälla. Så snart som möjligt efter det ska en domstol hålla förhandlingar huruvida barnet fortsatt ska beredas vård under tvång. Därefter kan barnet komma att placeras i ett fosterhem om domstolens beslut säger det. Socialnämnden ska nu ompröva ärendet var sjätte månad och ta ett beslut om tvångsvården fortsatt ska gälla. Om du är missnöjd med beslutet kan det överklagas, förslagsvis med hjälp av en LVU-advokat.

Hur mår egentligen mitt barn?

18 nov 2016

Frågan i rubriken är något som alla föräldrar någon gång ställt sig själva. I detta ligger en naturligt oro och omtanke och man kan i många fall analysera lite för mycket. Ett barn som sitter tyst kan vara för tyst, ett lekande barn kan vara för högljutt, ett blygt barn kan vara för introvert...

Funderingar som kan skapa en ökad oro och som kan få en förälder att tvivla på sig själv och – framförallt – bli rädd för att något är fel på barnet i fråga. Det kan vara bra att vända sig till någon om man upplever att denna oro blir för stark och vår rekommendation är att man kontaktar en barnpsykolog och beskriver hur man känner.

En kontakt med en barnpsykolog brukar alltid ta bort en del oro och få en förälder att inse att det ofta är något normalt i utvecklingen som sker. Skulle det visa sig att det finns något problem så kan den barnpsykolog man anlitat och besöker ofta bistå och hjälpa till att hitta lösningar för just den situationen.

En barnpsykolog lyssnar på er

Samtalet och någon som lyssnar; det är något som kommit att försvinna i en större omfattning i vårt samhälle. Vi ska hinna med allt, vi är ständigt uppkopplade och vi jobbar mer än vad vi gjorde förr. Därtill ska adderas en stress och en press utifrån där sociala medier ofta är en bov i dramat; man ser perfekta familjer överallt och man kan i och med detta börja känna sig som en sämre förälder. Något som inte stämmer och där man ofta behöver nå denna insikt genom professionell hjälp.

Det vi menar här är att även föräldrar och familjer som inte upplever något egentligt fel på sitt barn kan dra nytta av en barnpsykolog; helt enkelt för att få en fristad för samtal och för att beskriva hur man upplever sin vardag. Genom att man lyssnar på varandra – med ett högt tak och där inga ämnen är för stora eller för små – så kan en familj hos en barnpsykolog nå en större insikt och en bättre förståelse om- och för varandra.

Det är lätt att man fokuserar på fel saker och glömmer de varma värden som egentligen är det som allting handlar om. Med detta menar vi att om ingen säger något så tar alla för givet att allt är bra och till slut så kan bägaren rinna över. Regelbundna besök hos en barnpsykolog kan få många familjer att fungera bättre och det är en hjälp som man verkligen ska överväga.

Mer information och stöd finns att hitta här: http://www.barnpsykolog.nu/.