Vet mer om hur LVU-ärenden går till

Det kan finnas flera anledningar till att LVU, Lagen om vård av unga, behöver tillämpas. I många fall beror det på olika former av brister i barnets hemförhållanden. Det kan till exempel handla om att föräldrarna har missbruksproblem eller att barnet utsätts för vanvård. I andra fall tillämpas LVU eftersom att barnet själv visar upp allvarliga, destruktiva beteenden. När ett omhändertagande sker är det alltid mot någons vilja och ofta anlitar den omhändertagna en advokat som kan tillgodose hans eller hennes intressen under processen.

Socialtjänsten gör en utredning

Om socialtjänsten fattar misstanke om att ett barn till exempel utsätts för vanvård, eller far illa på andra sätt i hemmet, sätter de igång en utredning i syfte att bedöma barnets behov av stöd och hjälp. Om den här hjälpen inte tas emot på frivillig väg, kan det hända LVU tillämpas för ett tvångsomhändertagande. När det här sker får barn och föräldrar en advokat, i form av ett offentligt biträde, som tar tillvara på deras intressen under processen.

Du som är part i en dylik situation kan framföra önskemål om en advokat som företräder er. Självklart är en advokat ingen garanti för att fallet ska få den utgång man önskar sig. Det är förvaltningsrätter som formellt fattar beslut om detta. Under tiden är det socialnämnden som har ansvaret för barnet eller ungdomen, och det är alltså inte längre upp till föräldrarna att besluta om saker som bostad eller skola. I vissa fall är det snarare frågan om vilket behandlingshem en ungdom ska placeras hos. Det finns dock enstaka fall där vården kan anses ges i hemmet på ett bra sätt.

Hur ser föräldrarnas roll ut under en process med LVU?

Föräldrarna har givetvis normalt sett en mycket stor roll i barnets liv i allmänhet. Av skäl, som bland annat nämns ovan, kan rollen komma att minska rejält när LVU har tillämpats. Detta eftersom LVU kan ha tillämpats just på grund av att barnen har utsatts för vanvård i hemmet, till exempel. När socialnämnden tar över ansvaret är det också de som fattar beslut om frågor som rör skolgång och bostad.

I den mån det är möjligt ska socialnämnden sträva efter att samarbeta med föräldrarna. Att omhänderta någon med tvång och att inte samarbeta med föräldrarna är sista utvägar. Det är när det här inte är möjligt som LVU först kommer på fråga. Om förälder eller barn anser att processen gått felaktigt till kan en advokat inkallas under den juridiska processen. Bra att känna till är att det inte är alltid just socialnämnden som initierar omhändertagandet. Det kan vara föräldrarna själva som tar kontakt med myndigheter för att de känner sig oförmögna att hjälpa sitt barn på egen hand.

14 Jan 2018