Hur uppstår en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår i egentlig mening då någon av vårdnadshavarna till ett barn lämnar in en stämningsansökan mot den andra till tingsrätten, i avsikt att få egen vårdnad. Men man kan lika gärna säga att den uppstår i det ögonblick som vårdnadshavarna blir oense om vårdnaden kring barnet.

 Vårdnad om barn

Den som är vårdnadshavare om ett barn ansvarar för barnet i laglig mening. Man har ansvar för barnets uppfostran samt att ge det en trygg uppväxt med möjlighet att växa upp till en god samhällsmedborgare. Som vårdnadshavare har man rätt att ta ingripande beslut kring barnet rörande bostadsort, skolgång, sjuvård osv, utöver de vardagliga besluten man tar som förälder kring till exempel kläder, fritidsaktiviteter och dylikt.

Gemensam vårdnad standard – för gifta föräldrar

Svensk lag säger att vårdnaden om barnet i första hand ska vara gemensam för båda föräldrarna. Dock måste föräldrarna vara gifta när barnet föds får för att automatiskt få gemensam vårdnad, annars tilldelas modern ensam vårdnad. Är föräldrarna inte gifta måste de ansöka om gemensam vårdnad hos socialnämnden i kommunen, och pappan måste göra ett faderskapstest. Detta kan tyckas märkligt med tanke på hur svårt det senare är att få ensam vårdnad kring ett barn och hur stor vikt lagen lägger vid gemensam vårdnad, men det är så lagen är skriven.

Om man gifter sig blir vårdnaden automatiskt gemensam, om föräldrarna inte uttryckligen vill något annat och är överens. Då kan de anmäla på skilsmässoansökan vem som ska ha vårdnaden om barnet i fortsättningen.

Ensam vårdnad

Om någon av föräldrarna av någon anledning vill få ensam vårdnad måste den föräldern först och främst försöka komma överens med den andra föräldern Anledningarna till att man vill ha gemensam vårdnad kan vara många, både goda och mindre goda skäl förekommer.

1) En anledning kan vara praktisk, föräldrarna bor långt ifrån varandra och det upplevs som problematiskt att ständigt höras på telefon kring beslut rörande barnet.

2) En av föräldrarna kan också vara ointresserad av att ta beslut kring barnet och vill hellre att den ena föräldern sköter det själv.

3) Man kan ha svårt att samarbeta kring frågor som rör barnet, vilket gör att stora beslut inte tas eller försenas.

Det ska dock poängteras att det oftast inte är möjligt att vinna en vårdnadstvist genom att anspela på den andra vårdnadshavarens dåliga karaktärsdrag. Det är barnets bästa som kommer i första hand.

Överens eller inte

Är föräldrarna överens anmäler de bara förändringen till socialnämnden. Är de oense kan de få hjälp att komma överens genom att vända sig till familjerätten i kommunen, där de erbjuds samarbetssamtal kring vårdnaden. De flesta blir överens efter dessa samarbetsavtal och lycka snå en uppgörelse utanför rätten.

Vill man fortfarande ha ensam vårdnad och den andra föräldern inte godkänner det måste man lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten, och det är då det egentliga tvistemålet i domstolen, vårdnadstvisten startar. I det här läget bör båda parterna skaffa sig ett juridiskt ombud som kan tillvarata sina klienters intressen och föra deras talan i rätten.

Har du frågor om vårdnadstvist eller andra frågor som rör vårdnad och umgänge kan du vända dig till en jurist eller advokatfirma med inriktning på familjerätt, eller till socialtjänsten i din kommun.

22 Jan 2018