Blogg

Sida 2

Barn kan få svårt sova under en skilsmässa

2 mar 2018

Barn som är med om stora omvälvande saker, kan periodvis få svårt att sova. Inte så konstigt. Sömnlöshet drabbar ju även vanliga vuxna, som ändå har levt ett tag och säkert varit med om en och annan förändring i sitt liv – och som i normala fall – har erfarenhet av att det slutar bra, även om man till en början inte vet hur förändringen ska sluta. Det är ju en del av livet; att det förändras. Man växer upp och slutar vara barn, man blir tonåring och till slut vuxen. Förändringen att växa upp brukar vara positiv.

En skilsmässa är en stor förändring

Ett barn som är med om att föräldrar skiljs åt, är en ganska stor förändring. Ibland kan ju skilsmässan innebära att barnet flyttar, och att åtminstone den ena av dem flyttar till en ny bostad. Ett barn kan inte se vad konsekvenserna ska bli av skilsmässan, om de är bra eller dåliga, om det innebär bra eller dåliga saker. Då är det väldigt viktigt att den som är vuxen kan garantera och inge barnet trygghet att förändringen kommer att bli bra för barnet. En skilsmässa är en ganska stor förändring. Även för ett barn, och det är ju ett beslut som inte barnet har tagit.

Normala föräldrar ljuger inte om våld och misshandel

Är det normala föräldrar, som inte har mentala problem, är kriminella eller har personlighetsstörningar, brukar man kunna komma överens. De allra flesta har inga problem att komma överens. De flesta föräldrar har möjlighet att stå över konflikter, även om de kommer ur otrohet, eller andra svek. Det allra flesta problem kommer oftast i situationer där den ena (eller båda) föräldern har mentala problem, har en personlighetsstörning (psykopatisk, sociopatisk eller narcissistisk personlighetsstörning), är kriminell eller har något annat stort problem. Den förälder som påstår att den andra föräldern har något av detta måste kunna bevisa att den andra föräldern lider av mentala problem, är kriminell eller personlighetsstörd. Och hur gör man det? Det är nästan så gott som omöjligt att bevisa en sådan sak.

Rådgör med en bra advokat

Om du som förälder brottas med något av detta bör du ta kontakt med en advokat som är erfaren i dessa frågor. Att inte rådfråga om den juridiska aspekten i en skilsmässa är inte att rekommendera. Om du är mån om att skydda dina barn, måste du läsa dig in på juridiska möjligheter att skydda barnet och ta hjälp från erfarna människor.

Hur uppstår en vårdnadstvist?

22 jan 2018

En vårdnadstvist uppstår i egentlig mening då någon av vårdnadshavarna till ett barn lämnar in en stämningsansökan mot den andra till tingsrätten, i avsikt att få egen vårdnad. Men man kan lika gärna säga att den uppstår i det ögonblick som vårdnadshavarna blir oense om vårdnaden kring barnet.

 Vårdnad om barn

Den som är vårdnadshavare om ett barn ansvarar för barnet i laglig mening. Man har ansvar för barnets uppfostran samt att ge det en trygg uppväxt med möjlighet att växa upp till en god samhällsmedborgare. Som vårdnadshavare har man rätt att ta ingripande beslut kring barnet rörande bostadsort, skolgång, sjuvård osv, utöver de vardagliga besluten man tar som förälder kring till exempel kläder, fritidsaktiviteter och dylikt.

Gemensam vårdnad standard – för gifta föräldrar

Svensk lag säger att vårdnaden om barnet i första hand ska vara gemensam för båda föräldrarna. Dock måste föräldrarna vara gifta när barnet föds får för att automatiskt få gemensam vårdnad, annars tilldelas modern ensam vårdnad. Är föräldrarna inte gifta måste de ansöka om gemensam vårdnad hos socialnämnden i kommunen, och pappan måste göra ett faderskapstest. Detta kan tyckas märkligt med tanke på hur svårt det senare är att få ensam vårdnad kring ett barn och hur stor vikt lagen lägger vid gemensam vårdnad, men det är så lagen är skriven.

Om man gifter sig blir vårdnaden automatiskt gemensam, om föräldrarna inte uttryckligen vill något annat och är överens. Då kan de anmäla på skilsmässoansökan vem som ska ha vårdnaden om barnet i fortsättningen.

Ensam vårdnad

Om någon av föräldrarna av någon anledning vill få ensam vårdnad måste den föräldern först och främst försöka komma överens med den andra föräldern Anledningarna till att man vill ha gemensam vårdnad kan vara många, både goda och mindre goda skäl förekommer.

1) En anledning kan vara praktisk, föräldrarna bor långt ifrån varandra och det upplevs som problematiskt att ständigt höras på telefon kring beslut rörande barnet.

2) En av föräldrarna kan också vara ointresserad av att ta beslut kring barnet och vill hellre att den ena föräldern sköter det själv.

3) Man kan ha svårt att samarbeta kring frågor som rör barnet, vilket gör att stora beslut inte tas eller försenas.

Det ska dock poängteras att det oftast inte är möjligt att vinna en vårdnadstvist genom att anspela på den andra vårdnadshavarens dåliga karaktärsdrag. Det är barnets bästa som kommer i första hand.

Överens eller inte

Är föräldrarna överens anmäler de bara förändringen till socialnämnden. Är de oense kan de få hjälp att komma överens genom att vända sig till familjerätten i kommunen, där de erbjuds samarbetssamtal kring vårdnaden. De flesta blir överens efter dessa samarbetsavtal och lycka snå en uppgörelse utanför rätten.

Vill man fortfarande ha ensam vårdnad och den andra föräldern inte godkänner det måste man lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten, och det är då det egentliga tvistemålet i domstolen, vårdnadstvisten startar. I det här läget bör båda parterna skaffa sig ett juridiskt ombud som kan tillvarata sina klienters intressen och föra deras talan i rätten.

Har du frågor om vårdnadstvist eller andra frågor som rör vårdnad och umgänge kan du vända dig till en jurist eller advokatfirma med inriktning på familjerätt, eller till socialtjänsten i din kommun.

Vet mer om hur LVU-ärenden går till

14 jan 2018

Det kan finnas flera anledningar till att LVU, Lagen om vård av unga, behöver tillämpas. I många fall beror det på olika former av brister i barnets hemförhållanden. Det kan till exempel handla om att föräldrarna har missbruksproblem eller att barnet utsätts för vanvård. I andra fall tillämpas LVU eftersom att barnet själv visar upp allvarliga, destruktiva beteenden. När ett omhändertagande sker är det alltid mot någons vilja och ofta anlitar den omhändertagna en advokat som kan tillgodose hans eller hennes intressen under processen.

Socialtjänsten gör en utredning

Om socialtjänsten fattar misstanke om att ett barn till exempel utsätts för vanvård, eller far illa på andra sätt i hemmet, sätter de igång en utredning i syfte att bedöma barnets behov av stöd och hjälp. Om den här hjälpen inte tas emot på frivillig väg, kan det hända LVU tillämpas för ett tvångsomhändertagande. När det här sker får barn och föräldrar en advokat, i form av ett offentligt biträde, som tar tillvara på deras intressen under processen.

Du som är part i en dylik situation kan framföra önskemål om en advokat som företräder er. Självklart är en advokat ingen garanti för att fallet ska få den utgång man önskar sig. Det är förvaltningsrätter som formellt fattar beslut om detta. Under tiden är det socialnämnden som har ansvaret för barnet eller ungdomen, och det är alltså inte längre upp till föräldrarna att besluta om saker som bostad eller skola. I vissa fall är det snarare frågan om vilket behandlingshem en ungdom ska placeras hos. Det finns dock enstaka fall där vården kan anses ges i hemmet på ett bra sätt.

Hur ser föräldrarnas roll ut under en process med LVU?

Föräldrarna har givetvis normalt sett en mycket stor roll i barnets liv i allmänhet. Av skäl, som bland annat nämns ovan, kan rollen komma att minska rejält när LVU har tillämpats. Detta eftersom LVU kan ha tillämpats just på grund av att barnen har utsatts för vanvård i hemmet, till exempel. När socialnämnden tar över ansvaret är det också de som fattar beslut om frågor som rör skolgång och bostad.

I den mån det är möjligt ska socialnämnden sträva efter att samarbeta med föräldrarna. Att omhänderta någon med tvång och att inte samarbeta med föräldrarna är sista utvägar. Det är när det här inte är möjligt som LVU först kommer på fråga. Om förälder eller barn anser att processen gått felaktigt till kan en advokat inkallas under den juridiska processen. Bra att känna till är att det inte är alltid just socialnämnden som initierar omhändertagandet. Det kan vara föräldrarna själva som tar kontakt med myndigheter för att de känner sig oförmögna att hjälpa sitt barn på egen hand.

Behöver du rådgivning? Advokatbyrån Lege har specialister på LVU-ärenden.

Barnspel

27 okt 2017

Att spela spel med sina barn är både roligt och utvecklande för såväl en själv som för barnet. Många av de klassiska barnspelen har den magiska kombinationen av att vara lätta att lära sig och samtidigt kunna hålla för hundratals timmar av spelande.

Det finns som alla vet ett närmast oändligt stort utbud av sällskapsspel för barn. Tyvärr är de flesta barnspelen ganska ogenomtänkta och försöker ganska uppenbart locka barnen genom kända figurer från filmer och barnprogram, eller blinkande lampor och höga ljud. Det kommer då och då ett nytt barnspel som faktiskt vinner både barnens och föräldrarnas hjärtan, men tyvärr är de ganska sällsynta.

Det är istället klassikerna som genom sin geniala kombination av enkelhet och spelbarhet fortsätter att förtrolla nya generationer av unga spelare. Spel där tur, skicklighet och grundläggande strategitänkande kombineras och skapar en egen värld för spelarna för en liten stund.

Turtagning

Spel där det gäller att komma först i mål beror mycket på tur, men även på val man gör i spelet. Två exempel där man har flera möjligheter att göra val som påverkar spelet är Fia med knuff och Den försvunna diamanten. Båda är pålitliga klassiker och lockar ständigt nya generationer spelare. I Fia med knuff förfogar man över fyra pjäser och man väljer inför varje drag vilken man vill flytta. Här finns möjligheter för barnet att tänka strategiskt och göra det bästa valet efter varje tärningsslag.

I Den försvunna diamanten gäller det att föra sin spelpjäs över en karta av Afrika och vända upp spelmarker. En av markerna avbildar spelets mål; diamanten Afrikas stjärna. Vänder man upp Diamanten ska man på kortast möjliga tid återvända till sin startposition utan att någon annan hinner före. Man förfogar över en summa pengar som man kan använda till flyg och båt och därmed ta sig fram snabbare. Men pengarna kan ta slut och man också bli av med dem om man råkar vända upp en rånare.

Motorik

Det finns många bra spel där barnet kan utveckla sin motoriska förmåga. Överlägsna när det gäller finmotorik är Plockepinn och Råttfällan, två spel där det verkligen gäller att vara lätt på handen.

Plockepinn har anor ända till medeltiden och finns i olika varianter över hela världen. Det gäller att plocka pinnar ur en hög utan att någon av de andra pinnarna rör sig. Det kräver planering och stort fokus.

Råttfällan är ett liknande spel, här gäller det att plocka ut ”råttor”, runda spelpjäser i olika färger som är fastklämda av en träribba som spänns av en fjäder. Det gäller att plocka ut en råtta utan att träribban rör sig. För detta krävs att ens råtta ligger fri och inte påverkar någon av de andra råttornas position.

Twister är ett annat roligt spel som man spelar med hela kroppen. Två deltagare står på en spelmatta med färgade cirklar. En spelledare snurrar en pil som avgör om man ska flytta antingen en hand eller en for till en viss cirkel. Efter några omgångar står spelarna i ganska obekväma ställningar och det gäller att inte vara den som tappar balansen först.

Mer att upptäcka

Det finns många fler exempel på klassiska barnspel som ställer barnens minne, fantasi och motorik på lagom stora prov. Besök gärna en spelbutik på nätet, eller en butik specialiserad på sällskapsspel, där utbudet och expertisen oftast är större än i en vanlig leksaksaffär.

Hur ser ventilationen ut på dina barns skola?

17 okt 2017

Det finns ett problem som ligger i att man underskattar betydelsen av trivsel och miljö då man talar om skolan. Det många fokuserar på då det kommer till de sjunkande skolresultatet är att eleverna blivit mindre fokuserade, att klasserna blivit större, att lärarna har för mycket att göra – onödig planering etc – och att exempelvis skolans betydelse kommit att minska. Det senare innebär att föräldrarna inte längre påpekar att skolan är viktig på samma sätt som man kanske gjorde förr om åren.

Relevanta åsikter såklart – att skolresultaten sjunker är oroväckande och här måste man vända på varenda sten för att komma till bukt med problematiken. En lite bortglömd och ovänd sten i det här sammanhanget handlar, enligt oss, alltså om trivsel i allmänhet och miljön i synnerhet.

För: hur ser det egentligen ut i dagens skolor? Vi kan ge ett typiskt exempel på hur vi tänker och vi säger att det handlar om en större skola i Malmö. I en specifik klass i denna skola i Malmö så kan man se att koncentrationsnivån sjunker ju längre dagarna går. Eleverna blir stökigare, de skriker, de blir trötta och lärarna orkar inte ta tag i problemet. Det man pekar på är att barn, så att säga, är barn – de har sämre koncentrationsförmåga och det finns hormoner i omlopp.

Vi anser att man gömmer sig bakom det riktiga problemet – nämligen hur miljön ser ut. Sant är nämligen att många skolor har stora problem med ventilationen och att man skulle få väldigt stor effekt om man tog tag i detta.

Bättre ventilation ger bättre resultat

Skulle denna specifika skola i Malmö kontakta ett företag inom VVS för att förbättra ventilationen så skulle A) eleverna kunna få energi genom den fräscha, cirkulerande luften B) hålla koncentrationen under en hel dag och C) slippa sjukdomar. Det senare är ytterligare en anledning till varför VVS och ventilation är så viktig i skolor: man ska helt enkelt inte riskera sin egen hälsa genom dålig luft.

Visst; vi ska här säga att vi i Sverige tvingas till kontakter med företag inom VVS tack vare OVK – obligatorisk ventilationskontroll – men vi anser att detta i många fall inte hjälper. Då det kommer till skolan och farorna som en utebliven kontakt med företag inom VVS kan föra med sig så kan man helt enkelt inte chansa på att OVK ska lösa problemet. Som sagt, den oroväckande trenden inom skolan och de sjunkande resultaten måste brytas. Att vända på varenda sten innebär även att man ser över frågor som rör VVS – i synnerhet då den mittersta bokstaven i form av ventilation.

Vill du läsa mer om hur ventilationen kan förbättras? Kika här: www.vvsmalmö.biz

Umgängesrätt – barnets rätt till båda sina föräldrar

5 okt 2017

Om du har gått igenom en skilsmässa med en person du har barn med, och om ni skiljts åt som ovänner, vet du hur jobbigt det kan vara att hålla sina upprörda känslor i styr. Ofta kan en tidigare oförrätt, exempelvis otrohet eller att bli hastigt lämnad, sitta kvar hos den förfördelade parten som en vilja att ge igen eller bestraffa den andre.

I värsta fall kan barnen användas som maktmedel i en sådan här konflikt, och därför finns lagar kring umgänget mellan föräldrar och barn, den så kallade föräldrabalken. Umgängesrätten är den del av föräldrabalken som specifikt tar upp barnets rätt till båda sina föräldrar. Enligt umgängesrätten ska ett barn regelbundet träffa den förälder det inte bor med, även om den föräldern inte har någon vårdnad om barnet. Umgängesrätten slår fast att om föräldrarna inte kan komma överens om umgänget med barnen bör de vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Socialtjänsten kan då erbjuda samarbetssamtal och ge förslag på hur man kan lägga upp umgänget utifrån barnets bästa. Kommer föräldrarna fortfarande inte överens ska ärendet avgöras i tingsrätten.

Utredning och dom

Ett ärende om umgängesrätt går upp i tingsrätten om den ena föräldern väljer att väcka talan, dvs ifrågasätta den andra förälderns rätt till umgänge med barnen. Tingsrättens dom ska utgå från barnets bästa och man gör en grundlig bedömning tillsammans med socialtjänsten. I det ingår att tala med barnet och med föräldrarna, i vissa fall även närstående som har insyn i konflikten och kan bedömas som opartiska. Befinns den ena föräldern ha stora samarbetssvårigheter gentemot den andra, kan tingsrätten finna för gott att tilldela den andra föräldern ensam vårdnad, i och med att hen bedöms vara i bättre stånd till att se till att barnets behov av umgänge, umgängesrätt, tillgodoses.

Be om hjälp

Är du i en konflikt med den andra föräldern och anser att han eller hon inte bör ha umgänge med barnen råder vi dig att kontakta en familjerådgivare eller familjejurist. Det kan vara så att dina känslor av aversion mot din före detta partner hindrar dig att se till ditt barns bästa. Men kanske har du rätt i din känsla, i så fall kommer du att få stöd för din åsikt när du fått hjälp att bedöma situationen. Det är oerhört viktigt att du inte medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och den andra föräldern, det kallas umgängessabotage och kan leda till att du blir av med vårdnaden om barnet.

Att övervinna sig själv

När du hamnat i en situation där du vill frånta den andra föräldern umgängesrätt är det bästa du kan göra att försöka ta ett steg tillbaka och se din före detta partner ur ditt barns perspektiv, och ge honom eller henne två roller, dels din före detta som du fortfarande kan vara arg på, och dels som förälder till ditt barn, med vilket hen kan ha en fin och fungerande relation. Detta är naturligtvis inte lätt och oftast behövs hjälp av kloka vänner eller en psykolog. I slutändan är det viktigaste kanske inte sinnesfrid för dig eller den andra, utan för ert barn.

 

Skilsmässa

30 sep 2017

Juridiskt sorterar skilsmässan under Familjerätten och i likhet med många andra områden inom denna del av Svensk lagstiftning finns många advokater och byråer som specialiserat sig på just skilsmässor. En skilsmässa kan endast ske genom en dom i Tingsrätten, varför ett juridiskt ombud ibland kan vara en bra idé vid en skilsmässa om det uppstår oenighet kring exempelvis bodelning eller vård av barn.

En skilsmässa kan vara uppslitande och psykiskt mycket påfrestande att gå igenom, studier visar att många människor mår dåligt i flera år efteråt. Men det kan också vara ett positivt beslut för båda parter och det går att skiljas som vänner. Viktigast är att man låter processen ta sin tid och att man upprätthåller kommunikationen mellan sig.

Hur går det till?

Det så kallade äktenskapslöftet är i Sverige numera enbart ett symboliskt löfte och har ingen grund i Svensk lag. Att skilja sig i Sverige går, i jämförelse med flera andra länder, relativt snabbt och okomplicerat, såvida parterna samtyckt. Man skickar då in en skilsmässoansökan, eller Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad som blanketten heter, till Tingsrätten. Samtidigt betalar man in ansökningsavgiften, som för närvarande är 900 kronor per person. Även om bara ena parten vill ha skilsmässa brukar tingsrätten godkänna det, dock löper en betänketid på sex månader efter att ansökan kommit in. Betänketid tillämpas också om paret har barn under 16 år som bor hemma, eller om båda parterna begärt det.

Bodelning

Bodelningen innebär att parets alla egendomar, undantaget det som specificerats i äktenskapsförord och räknas som enskild egendom, delas lika mellan parterna. Det kan vara kapital, fastigheter, arv, skulder med mera. Uppstår oenighet kan en juristbyrå med inriktning på familjerätt hjälpa er.

Hur blir det med barnen?

Den allra största delen av skilsmässor där barn är inblandade slutar med delad vårdnad, dvs att föräldrarna kommer överens om att barnet har rätt att fortsätta träffa båda sina föräldrar. I de fall där vårdnaden om barnen går över från delad till ensam är det oftast modern som får vårdnaden. Är föräldrarna överens om att den ena parten ska ha ensam vårdnad om barnen kan man be om det i skilsmässoansökan. Är någon part oense får den föräldern lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. När det gäller vårdnadstvister är det verkligen att rekommendera att man skaffar juridisk hjälp av en byrå specialiserad på familjerätt. Det är en komplicerad process med mycket känslor och det är bäst att låta en professionell person föra ens talan gentemot den andra parten.

Familjerätt

Lagar och regler kring äktenskapsskillnad är en del av familjerätten. Det finns många advokatbyråer som specialiserat sig på familjerätt och gärna hjälper dig om du har några frågor kring skilsmässa eller andra frågor som rör samliv. Även hos kommunen finns specialister som hjälper dig med det du vill ha reda på.

Det finns många juridiska företag som kan hjälpa dig med familjerätt i Stockholm.

Gemensam framför ensam vårdnad

14 sep 2017

Från Sveriges sida så ser man alltid att barnens bästa vid en skilsmässa ligger i en fortsatt gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna; även om denna sker i två separata hem istället för under samma tak. Ensam vårdnad är av den anledningen ganska svårt att få till stånd vid en skilsmässa och om inga klara anledningar och skäl finns – våldsamheter, missbruk, pedofili, incest, grava psykiska – så har man således ganska svårt att vinna en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist innebär – kortfattat – att den ena föräldern vid en skilsmässa stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och där den stämde motsätter sig detta.

Något som också är en sund grundtanke och ensam vårdnad ska också bara tilldömas om det föreligger sådana anledningar som ovan och här skulle många uppslitande vårdnadstvister kunna undvikas om föräldrarna i fråga insåg detta. Det vi menar här är att det alltid vid en vårdnadstvist är en part som kommer till skada och detta i form av dem/den som det hela handlar om: barnen.

Barnen är de som tar skada om en vårdnadstvist inleds och där gör detta av fel skäl; om en pappa har inlett ett förhållande med en ny kvinna och vill skiljas så innebär detta inte per definition att han är en dålig pappa. Han är uppenbart en dålig make; men det säger ingenting om hur pass lämplig han är att ta hand om de gemensamma barnen och här menar vi att många av de ansökningar som sker gällande ensam vårdnad har felaktiga skäl bakom sig – likt det ovan.

Lös de onödiga tvisterna genom samtal

Som förälder så måste man vid en skilsmässa sätta sina barn i det främsta rummet och man måste se till deras bästa; även om man blivit sviken och känner hämndbegär så ska man inte använda sina barn som ett vapen i ett sista försök att straffa den forne partnern, ansöka om ensam vårdnad och inleda en känslomässig prövning i form av en vårdnadstvist. Ett barn har en hjärna som ännu inte är fullt utvecklad och en skilsmässa i sig är tufft nog; tillkommer en vårdnadstvist så kommer prövningen att bli än större och det kommer att sätta djupa spår i barnet – spår i form av ärr som sitter kvar livet ut.

Visst: det kan kännas tufft att bli sviken och att bli lämnad av den som man tänkt sig att spendera livet tillsammans med. Men, har man skaffat ett barn tillsammans så är också ansvaret delat om detta och ensam vårdnad ska således bara övervägas om miljön hos den andre är direkt skadlig för barnet i fråga. Märk väl – vi menar alltså inte de fall vi nämnde ovan där kriminalitet och andra saker förekommer; där måste ensam vårdnad tilldelas så fort som möjligt; vi menar de fall där svartsjuka, hämnd och personliga vendettor ligger bakom en ansökan om ensam vårdnad är de som måste försvinna.

Att här anmäla sig till ett samarbetssamtal ( ett samtal med exempelvis en psykolog och med sitt ombud; något som enligt lag varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda vid en vårdnadstvist) tillsammans med sin forne partner, i lugn och ro diskutera fram en lösning och dra tillbaka stämningen innan fallet tas upp i Tingsrätten är ofta den lösning som är bäst. Man hinner inse vad det hela handlar om och detta i form av framtiden för sina barn.

Undvik en vårdnadstvist för barnens skull

2 sep 2017

En skilsmässa där barn finns inblandade är alltid betydligt känsligare än vad en vanlig skilsmässa är. Speciellt här vid de skilsmässor där friktion och konflikter uppstår och i första hand då dessa konflikter gäller vårdnaden om barnen. Något som tyvärr inte är ovanligt. En vårdnadstvist är något som inträffar då den ena parten stämmer den andre och kräver att den delade vårdnaden ändras till en ensam sådan och detta är något som man ska försöka undvika till varje pris.

Innan vi fortsätter vårt resonemang kring detta så ska vi säga att ensam vårdnad i vissa fall är ett måste. Har exempelvis fadern (eller modern för den delen) grava psykiska problem, är våldsam mot barnen, pedofil eller missbrukare av det grövre slaget så är dennes miljö ingenting där ett barn ska växa upp och i sådana fall så är ensam vårdnad den enda lösningen.

Med detta sagt så återgår vi till en vårdnadstvist och varför man som förälder ska undvika en sådan med tanke på sina barn. Ett barn har svårt att skilja på saker, det har svårt att nyansera bilder och det har lätt för att missförstå. Om vi tar detta vidare så kan en vårdnadstvist där en mamma vill ha ensam vårdnad om ett barn upplevas som det exakt motsatta sett ur barnets egna ögon.

Ensam vårdnad är inte att föredra

Det vill säga; ett barn kan tro att föräldrarna bråkar på grund av barnet och där ingen vill ha det snarare än det motsatta. Det är därför inte ovanligt att en barn som genomlidit en upplösande vårdnadstvist under hela sitt liv bär med sig djupa själsliga ärr där det anklagar sig själv och känner skuld för det inträffade. Som förälder bör man således med tanke på detta försöka lösa situationen om vårdnad genom att ta den hjälp som finns till hands.

Ofta så kan det räcka med att samtala med varandra där en professionell person sitter med – en psykolog, en kurator etc – och försöka lösa den uppkomna situationen och upplägget kring denna. Delad och gemensam vårdnad innebär nämligen inte att man måste dela och disponera barnets tid rakt av. Nej, det fungerar lika bra att välja det upplägg som passar bäst för båda parter. Exempelvis en vecka hos mamma och en helg hos pappa och så vidare.

Det man dessutom ska veta är att det är svårt att få till stånd att få ensam vårdnad och det här beror på att svenska domstolar (där man hamnar vid en långdragen vårdnadstvist) alltid ser ensam vårdnad som den sämsta lösningen. I många fall är en sådan ansökan och stämning bara onödig då utslaget ändå ser likadant ut och detta i form av att man även fortsatt delar vårdnaden om sitt barn.

Det som sker är att man i onödan utsätter detta barn för lidande som det kan bära med sig genom hela livet. Hitta lösningar genom samtal och kompromisser – har man ett barn tillsammans så har man också ett gemensamt ansvar. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor.

En vårdnadstvist kan inledas efter skilsmässa

29 aug 2017

De allra flesta skilsmässor i Sverige slutar – efter omständigheterna – lyckligt och detta i form av man faktiskt kommer överens om vem som ska bo kvar, vem som ska ha vad, hur mycket den andre ska betala för att köpa ut den andre samt där man delar upp tillgångar och skulder utan något bråk. Det handlar trots allt om att man skiljer sig från en person som man uppenbarligen någon gång har älskat och då man förmodligen även fortsatt kommer att ha kontakt med denne – gemensamma vänner etc -  så agerar man, helt enkelt, vuxet.  Att kärleken tar slut, att den plötsligt uppstår någon annanstans eller att man växer ifrån varandra behöver inte på något sätt innebära att man inte kan respektera varandra även som skilda.

Dock så finns det naturligtvis även skilsmässor som inte slutar på samma sätt och där stora konflikter uppstår. Konflikter som ibland inte bara sträcker sig till materiella ting utan som kan involvera barnen och där en part stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad. Motsätter sig denne – något som är det vanliga – så har man här inlett en vårdnadstvist.

Det man ska göra här är att skilja på en vårdnadstvist och en vårdnadstvist. Vissa är nämligen absolut nödvändiga och om en förälder på ett uppenbart visat sig avar oförmögen och olämplig att ta hand om barnen så måste också en vårdnadstvist äga rum. Finns det missbruk, förekommer det våldsamheter, grav psykisk sjukdom, pedofili eller incest – ja, då är det av uppenbara skäl en olämplig miljö för barn att vistas i.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Dock – och här tittar vi på andra anledningar till varför en vårdnadstvist äger rum – så ska man veta att det handlar om en lång process innan det fälls ett avgörande. Innan det ens når Tingsrätten så blir man först erbjuden ett så kallat samarbetssamtal av kommunen man bor i – något den enligt lag är tvungen att göra – och där man tillsammans med sitt ombud, sin forne partner och dennes ombud samt representanter från kommunens familjerätt får försöka hitta en lösning.

Samarbetssamtal kan ske i flera omgångar och har visat sig vara ytterst effektiva. I många fall så har nämligen paret kört fast, man ser saker med skygglappar på och man kan inte hitta andra lösningar än att man ensam ska ha vårdnad om sina barn. Ett samarbetssamtal kan hjälpa sett till att bryta dessa tankar och istället hitta alternativa lösningar – exempelvis där barnen bor varannan helg hos pappan, eller veckovis hos densamma – och där man även fortsatt har gemensam vårdnad. Skillnaden är att barnen har två olika hem istället för ett. En vårdnadstvist kan således lösas innan den går så långt som till Tingsrätten och samarbetssamtal är i många fall lösningen.

Ny ventilation ger bättre förutsättningar för skolbarn i Stockholm

28 jul 2017

Att det finns ett uttryck som innebär att man ska gå ut i den friska luften kommer inte av någon slump; tvärtom – ser man till hur mycket friskt luft påverkar oss människor och vår koncentrationsförmåga i en positiv riktning så kan man också dra klara paralleller till våra arbeten eller till de skolor och dagis där vi har våra barn. För – hur ser det egentligen ut på din arbetsplats gällande tillförseln av frisk och fräsch luft?

Förmodligen så kunde den vara bättre. Många arbetsplatser i allmänhet och skolor i synnerhet har nämligen äldre, direkt undermålig installerad och det här är en betydligt allvarligare fråga än vad man kan tro. Varför? Jo, om vi tar en vanlig skola i Täby som exempel och räknar upp några punkter som kan komma ur en dåligt ventilation så kan de se ut enligt följande:

Sämre resultat.

Vår koncentrationsförmåga påverkas – särskilt för barn – negativt om luften står stilla. För denna skolklass i Täby kan detta visa sig allt tydligare ju längre dagen lider. Från att ha en lugn, harmoniskt stämning vid morgonen så stegras denna alltmer ju längre dagen lider och är vid slutet närmast outhärdlig med bråk, hög ljudvolym och skrik som följd. Ingen rolig miljö att vistas i – vare sig för eleverna i fråga eller för den lärare som arbetar. Frisk och fräsch luft genom ny ventilation skulle verkligen kunna göra skillnad i ett sådant läge och resultaten och inlärningen skulle med all sannolikhet bli betydligt bättre.

Allergier och astma.

Det talas om att så mycket som 40% av alla barn lider av olika allergier och astma och här spelar ventilation en större roll än vad man kan tro. Undermålig ventilation kan leda till fuktskador som i sin tur kan leda till mögel – mögel som är farligt för barn att vistas i och som – tyvärr – inte alls är ovanligt sett till skolor i- och kring Stockholm. Här kan många av dessa allergier komma att stoppas genom en översikt av den nuvarande ventilation som finns installerad.

Arbetsmiljö.

Här ser vi ur lärarens perspektiv – en yrkesgrupp som ständigt lämnar rapporter kring det ohållbara på sina arbetsplatser. Det är just den höga ljudvolymen som ofta nämns i samband med dessa och här spelar naturligtvis inte dålig ventilation i sig den stora rollen. En sådan är dock i allra högsta grad delaktig och i kombination med de ständigt växande klasserna i Stockholmsområdet så finns ett klart samband. För att ge våra lärare bättre förutsättningar att göra sina viktiga jobb så krävs det krafttag och ventilation är – helt enkelt – en sak som måste ses över i våra svenska skolor.

Om ni vill ha hjälp med att få bättre luft, kontakta ett ventilationsföretag.

Hämnas inte vid en skilsmässa

17 jul 2017

Det finns några detaljer som man måste sköta om man står inför en skilsmässa. Att skiljas är i dagsläget ingenting som folk uppfattar som något häpnadsväckande i sig; visst – en skilsmässa är alltid tråkig men det är numera ingenting som skapar några större rubriker. Det viktiga med en skilsmässa är att – hur jobbigt det än må vara – försöka lösa denna så civiliserat som möjligt och inte försöka straffa den andre partnern.

Om vi börjar med en typisk sådan sak så sker denna då man ska dela upp bohaget vid en skilsmässa – en så kallad bodelning – och där den ene partnern vägrar att gå med på den andres krav. Här menar vi att gifta par ofta – innerst inne – har stor koll på vad som d köpt gemensamt, hur mycket detta kostat och vad man bör ha rätt till egentligen. Bråk vid en bodelning är således ett typisk sätt att försöka skada sin forne partner och detta är något som verkligen får anses som direkt onödigt. Varför försöker man då skada sin förre partner i samband med en skilsmässa?

Ja, här blir ju svaret ganska enkelt att ge. Man vill helt enkelt skada sin partner då man själv upplevt att man blivit sårad; anledningen till att skilsmässa äger rum innebär ju ofta ett svek av något slag, stora känslor och där hämnden kommer naturligt – på ett eller annat sätt. Något som leder till ett värre sätt att söka hämnd vid en skilsmässa än att bråka om tillgångar vid bodelningen; nämligen att använda barnen som ett slags slagträ och ansöka om ensam vårdnad. Söker man om ensam vårdnad utan annat syfte än att skada din forne partner så är detta förkastligt då det främst drabbar just barnen. Ensam vårdnad innebär nämligen att barnen måste uppleva en uppslitande vårdnadstvist där föräldrarna bråkar och det är här lätt att barnen i fråga känner skuld och får med sig livslånga ärr.

Visst; att ansöka om ensam vårdnad om barnen kan komma ur andra anledningar också och dessa bortser vi ifrån här. Om en förälder är kriminell, pedofil eller psykiskt störd så måste ju en ansökan om ensam vårdnad lämnas in och det är således inte dessa typer vi menar här. Vi talar om de ansökningar om ensam vårdnad som kommer av hämndbegär och som sker i syfte att skada – det är de som måste upphöra och försvinna.

Samtal är nyckeln till en bättre skilsmässa

För att nå nivån där man lägger sin egna personliga prestige och tanken på hämnd åt sidan vid en skilsmässa måste man ha någon att samtala med. Gärna här i form av professionell hjälp av en psykolog, en terapeut eller en kurator. Genom att ventilera hur man upplever skilsmässan, tala om hur man känner och verkligen få chansen att berätta sin historia brukar underlätta och möjliggöra en klarare syn på saken. Har man dessutom barn så blir detta ännu viktigare och här msåte även de involveras i samtalen – förklara alltid att det aldrig är deras fel. Där har vi nycklarna till kunna sköta en skilsmässa på ett civiliserat sätt.

Hur mår barnen vid en vårdnadstvist?

10 jul 2017

Då en vårdnadstvist i stort sett handlar om en slags kamp mellan föräldrarna om vilken som ska få vårdnaden om de gemensamma barnen så vore det konstigt om dessa inte blev påverkade. Barn är nämligen betydligt smartare än vad man tror och därför är det också helt klart att de påverkas till det negativa – detta oavsett om vad en vårdnadstvist handlar om.

Gäller den ett missbruk, psykisk ohälsa eller kanske till och med övergrepp från den ena parten – ja, då är skadan i många fall redan skedd och då handlar det om att reparera så bra det bara går. I sådana fall av en vårdnadstvist brukar samtal med kuratorer, terapeuter och andra stöd som staten kan erbjuda vara bra för barens framtida välmående – det är nämligen viktigt att ventilera sina känslor för att kunna gå vidare med livet. Även om något fruktansvärt som incest har inträffat i familjen. Vid mindre typer av en vårdnadstvist, där exempelvis en otrohet fått föräldrarna att begära skilsmässa och efteråt inte kan enas om vårdnaden är det faktiskt nästan lika viktigt att samtala med barnen.

Det är nämligen viktigt att de får veta vad som försiggår, varför mamma och pappa bråkar och kanske framförallt – att det inte är deras fel. Barn tar nämligen ofta på sig skulden för att föräldrarna skiljer sig eller inte kommer överens och om en infekterad vårdnadstvist plötsligt blossar upp – ja, då drabbas barnen absolut hårdast och skuldbelägger gärna sig själva. Samtal med barnen är alltså av yppersta vikt, en vårdnadstvist kan nämligen ge ärr för livet och är något som barnen kan ta med sig in i framtida, egna, relationer. Det kan därför vara av största vikt att ta kontakt av professionella personer som staten kan erbjuda där exempelvis då kuratorer, barnpsykologer och terapeuter ingår. Barnen får absolut inte glömmas bort vid en vårdnadstvist.

Vem får vårdnaden vid en vårdnadstvist?

Det finns ingenting som talar för att någon av det ena eller det andra könet är bäst lämpad att få vårdnaden om barnen vid en vårdnadstvist – det är helt enkelt den som är bäst lämpad som förälder, oavsett kön. Dock kan man säga att det faktiskt är vanligare att  mamman får vårdnaden om barnen och detta beror på att det statistiskt sett är mannen i hushållet som begår de flesta brotten. Naturligtvis finns även fall av psykisk ohälsa och missbruk där mamman är den olämplige – men vid brott av relativ vanlig karaktär så är det faktiskt ofta så att mannen är boven i dramat.

Handlar en vårdnadstvist om att parterna bara inte kommer överens så brukar domaren även kunna dela ut delad vårdnad trots att föräldrarna absolut inte vill – då upplever domaren att båda är lika väl lämpade att ta hand om sina barn. Vid en sådan vårdnadstvist är det väldigt viktigt att föräldrarna snabbt begraver sina stridsyxor och börjar kommunicera med varandra igen – det handlar ju trots allt om de gemensamma barnens absoluta välmående och bästa.

Läs mer här

Frågor och svar om LVU

26 maj 2017

LVU är förkortning för Lag med bestämmelser om vård av unga, och reglerar tvångsvård av barn och ungdomar som far illa på ett eller annat sätt. En anledning till att LVU tillämpas kan till exempel vara att misshandel sker i hemmet, eller att barnet själv ägnar sig åt skadliga beteenden så som drogmissbruk eller kriminalitet.

Tvångsvård enligt LVU sker alltid mot någons vilja. Det kan antingen vara förälder eller barn som motsätter sig omhändertagandet. Det är en tvångslag och många är missnöjda med hur den tillämpas. Det är vanligt att en LVU-advokat anlitas när någon part anser att något inte har gått rätt till under processen.

Kan LVU ske utan förvarning?

Så ska lagen inte tillämpas. Om detta sker kan det vara en anledning till att kontakta en LVU-advokat. LVU är nämligen alltid den sista utvägen, och dylika problem skall först försöka lösas på frivillig väg.

Lösas på frivillig väg innebär att man först försöker att lösa situationen genom Socialtjänsten och socialtjänstlagen. Det är först när detta och andra åtgärder inte fungerar som det kan bli dags för tvångsomhändertagande med stöd av LVU. Om inga försök görs att först försöka lösa situationen på frivillig väg, kan det som tidigare nämnt vara skäl nog att kontakta en specialist på LVU.

När bör en LVU advokat anlitas?

Som part i ett mål har du rätt att framföra önskemål om vem som ska företräda dig. Runt om i landet finns flertalet advokater och firmor som specialiserar sig på LVU och dylika mål. I akuta fall kan dock socialnämnden besluta att en ungdom eller ett barn ska beredas vård och tas om hand med omedelbar verkan.

Är du orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas kan det dock vara en bra idé att kontakta en LVU-advokat redan i ett tidigt skede. Kontakter du en advokat som är specialiserad just på LVU, blir du bättre förberedd på det som komma skall.

Hur ser förloppet ut?

Som nämnt i frågan Kan LVU ske utan förvarning? skall ett dylikt förlopp inledas med försök att lösa situationen i samförstånd. Det är först när det här inte är möjligt som det är fråga om att tvångsomhänderta en ung med stöd av LVU.

När omhändertagandet väl har skett är det upp till Socialnämnden att inom sju dagars tid ansöka till Förvaltningsrätten om att tvångsvården fortsatt ska gälla. Så snart som möjligt efter det ska en domstol hålla förhandlingar huruvida barnet fortsatt ska beredas vård under tvång. Därefter kan barnet komma att placeras i ett fosterhem om domstolens beslut säger det. Socialnämnden ska nu ompröva ärendet var sjätte månad och ta ett beslut om tvångsvården fortsatt ska gälla. Om du är missnöjd med beslutet kan det överklagas, förslagsvis med hjälp av en LVU-advokat.

Hur mår egentligen mitt barn?

18 nov 2016

Frågan i rubriken är något som alla föräldrar någon gång ställt sig själva. I detta ligger en naturligt oro och omtanke och man kan i många fall analysera lite för mycket. Ett barn som sitter tyst kan vara för tyst, ett lekande barn kan vara för högljutt, ett blygt barn kan vara för introvert...

Funderingar som kan skapa en ökad oro och som kan få en förälder att tvivla på sig själv och – framförallt – bli rädd för att något är fel på barnet i fråga. Det kan vara bra att vända sig till någon om man upplever att denna oro blir för stark och vår rekommendation är att man kontaktar en barnpsykolog och beskriver hur man känner.

En kontakt med en barnpsykolog brukar alltid ta bort en del oro och få en förälder att inse att det ofta är något normalt i utvecklingen som sker. Skulle det visa sig att det finns något problem så kan den barnpsykolog man anlitat och besöker ofta bistå och hjälpa till att hitta lösningar för just den situationen.

En barnpsykolog lyssnar på er

Samtalet och någon som lyssnar; det är något som kommit att försvinna i en större omfattning i vårt samhälle. Vi ska hinna med allt, vi är ständigt uppkopplade och vi jobbar mer än vad vi gjorde förr. Därtill ska adderas en stress och en press utifrån där sociala medier ofta är en bov i dramat; man ser perfekta familjer överallt och man kan i och med detta börja känna sig som en sämre förälder. Något som inte stämmer och där man ofta behöver nå denna insikt genom professionell hjälp.

Det vi menar här är att även föräldrar och familjer som inte upplever något egentligt fel på sitt barn kan dra nytta av en barnpsykolog; helt enkelt för att få en fristad för samtal och för att beskriva hur man upplever sin vardag. Genom att man lyssnar på varandra – med ett högt tak och där inga ämnen är för stora eller för små – så kan en familj hos en barnpsykolog nå en större insikt och en bättre förståelse om- och för varandra.

Det är lätt att man fokuserar på fel saker och glömmer de varma värden som egentligen är det som allting handlar om. Med detta menar vi att om ingen säger något så tar alla för givet att allt är bra och till slut så kan bägaren rinna över. Regelbundna besök hos en barnpsykolog kan få många familjer att fungera bättre och det är en hjälp som man verkligen ska överväga.

Mer information och stöd finns att hitta här: http://www.barnpsykolog.nu/.

← Äldre inlägg