Frågor och svar om LVU

LVU är förkortning för Lag med bestämmelser om vård av unga, och reglerar tvångsvård av barn och ungdomar som far illa på ett eller annat sätt. En anledning till att LVU tillämpas kan till exempel vara att misshandel sker i hemmet, eller att barnet själv ägnar sig åt skadliga beteenden så som drogmissbruk eller kriminalitet.

Tvångsvård enligt LVU sker alltid mot någons vilja. Det kan antingen vara förälder eller barn som motsätter sig omhändertagandet. Det är en tvångslag och många är missnöjda med hur den tillämpas. Det är vanligt att en LVU-advokat anlitas när någon part anser att något inte har gått rätt till under processen.

Kan LVU ske utan förvarning?

Så ska lagen inte tillämpas. Om detta sker kan det vara en anledning till att kontakta en LVU-advokat. LVU är nämligen alltid den sista utvägen, och dylika problem skall först försöka lösas på frivillig väg.

Lösas på frivillig väg innebär att man först försöker att lösa situationen genom Socialtjänsten och socialtjänstlagen. Det är först när detta och andra åtgärder inte fungerar som det kan bli dags för tvångsomhändertagande med stöd av LVU. Om inga försök görs att först försöka lösa situationen på frivillig väg, kan det som tidigare nämnt vara skäl nog att kontakta en specialist på LVU.

När bör en LVU advokat anlitas?

Som part i ett mål har du rätt att framföra önskemål om vem som ska företräda dig. Runt om i landet finns flertalet advokater och firmor som specialiserar sig på LVU och dylika mål. I akuta fall kan dock socialnämnden besluta att en ungdom eller ett barn ska beredas vård och tas om hand med omedelbar verkan.

Är du orolig för att ditt barn kan komma att omhändertas kan det dock vara en bra idé att kontakta en LVU-advokat redan i ett tidigt skede. Kontakter du en advokat som är specialiserad just på LVU, blir du bättre förberedd på det som komma skall.

Hur ser förloppet ut?

Som nämnt i frågan Kan LVU ske utan förvarning? skall ett dylikt förlopp inledas med försök att lösa situationen i samförstånd. Det är först när det här inte är möjligt som det är fråga om att tvångsomhänderta en ung med stöd av LVU.

När omhändertagandet väl har skett är det upp till Socialnämnden att inom sju dagars tid ansöka till Förvaltningsrätten om att tvångsvården fortsatt ska gälla. Så snart som möjligt efter det ska en domstol hålla förhandlingar huruvida barnet fortsatt ska beredas vård under tvång. Därefter kan barnet komma att placeras i ett fosterhem om domstolens beslut säger det. Socialnämnden ska nu ompröva ärendet var sjätte månad och ta ett beslut om tvångsvården fortsatt ska gälla. Om du är missnöjd med beslutet kan det överklagas, förslagsvis med hjälp av en LVU-advokat.

26 May 2017